OBJEKTIF AK OBJEKTIF

Objektif ak objektif ede bay direksyon nan defini yon vizyon kòm byen ke chache mezire rezilta a vle.

Devlopman objektif ak objektif pou Okeechobee Blvd & SR 7 Etid koridò multimodal la te kòmanse avèk yon konpreyansyon sou Deklarasyon Misyon Palm Beach TPA ak Palm Tran ak Vizyon pou asire yon konsistans jeneral; objektif inisyal yo ak objektif yo montre anba a.

Li enpòtan pou remake ke etid la avanse nan efò kolaborasyon, plis rafineman nan objektif yo ak objektif yo ka fèt.

Patisipe!

Virtual Workshop

Survey

Map Kòmantè

Evènman

Kontak Info

2020-08-11_13-05-24_848.jpg

Detèmine alokasyon apwopriye nan espas pou itilizatè ki pa motè, transpò piblik, ak otomobilis

(...)

  • Bay enstalasyon ki an sekirite pou itilizatè ki pi frajil yo an premye yo kreye yon eksperyans konfòtab

  • Maksimize koridò a ak yon anfaz sou mobilite pataje

  • Minimize tan vwayaj ak reta pou tout itilizatè yo

  • Ogmante aksè nan edikasyon, swen sante, ak opòtinite ekonomik pou amelyore sante kominote a

Maksimize retou sou nenpòt envestisman nan sèvis transpò piblik amelyore

(...)

  • Jwenn arè transpò piblik nan pi gwo sant aktivite ki deja egziste ak / oswa prevwa vwayaj yo

  • Bay ekipman amelyore nan zòn transpò piblik amelyore yo

  • Bay anviwònman mache ak vélos pou koneksyon premye ak dènye-mil amelyore aksè a transpò piblik

  • Ankouraje modèl itilizasyon transpò ki oryante nan estasyon transpò piblik yo

  • Ankouraje devlopman redevlopman / ranpli ak envestisman amelyorasyon kapital ki sipòte transpò piblik la