ITILIZASYON TÈ AK DEVLOPMAN EKONOMIK

Okeechobee Blvd & SR 7 Etid koridò multimodal la pral idantifye itilizasyon tè ak opòtinite devlopman ekonomik nan divès kote nan kowòdinasyon ak entèraksyon avèk biznis yo, piblik la, ak lòt ajans gouvènman enpòtan yo. Rezilta etid ki gen rapò ak itilizasyon tè ak devlopman ekonomik yo pral pataje sou paj entènèt sa a pandan tout pwosesis etid la.

Patisipe!

Evènman

Kontak Info

LAND USE & ECONOMIC DEVELOPMENT
PUBLIC WORKSHOP 1 MATERIALS

Station 4 - Transportation Based Nodal Development.jpg
Station 4 - Development Typologies.jpg